Kategorie obsahuje veškeré informace o odpadovém hospodářství obce - zahrnuje sběrný dvůr odpadů, třídění odpadů doma, skládku u Výzkumu, informace o svozech, svozové firmě a veškeré další informace o odpadech.


 

Pro získání popelnic na tříděný odpad do domácnosti je potřeba uzavřít s obcí smlouvu o výpůjčce a následném darování nádob.

Dříve evidovaní zájemci o třídění obdrželi smlouvy do schránek, noví zájemci mohou smlouvu dostat na OÚ, na sběrném dvoře nebo si ji stáhnout zde na webu.

V úvodní části smlouvy laskavě vyplňte Vaše jméno a příjmení (případně titul), datum narození, adresu bydliště, v závěru datum a Váš podpis.

Dále vyplňte i jméno, příjmení a adresu bydliště v Protokolu o předání sběrné nádoby, který je přílohou smlouvy. Ostatní body bude vyplňovat obecní úřad.

Smlouvu s vyplněnými údaji laskavě odevzdejte na obecní úřad (na podatelnu nebo místostarostovi) nebo v provozní době na sběrný dvůr odpadů 

Na základě této smlouvy Vám předáme sběrné nádoby na separovaný odpad spolu s předávacím protokolem.

Předávací protokol, který obdržíte spolu s nádobami, prosíme opět odevzdejte podepsaný na OÚ (možné i do schránky nebo na sběrném dvoře). Teprve potom získáte i originál smlouvy.

pdfSmlouva o výpůjčce popelnice299.42 KB

pdfSmlouva o výpůjčce kompostérů145.40 KB

Tříděním odpadu ušetříte životní prostředí, náklady obce i za poplatky za svoz odpadu.

Obec Hrušovany u Brna usiluje o snížení objemu směsného odpadu, který je bezúčelně a za značné náklady odvážen na skládku. To je možné jen zkvalitněním a zefektivněním třídění odpadu.

Pokud se zapojíte do nového projektu:

 • Budete mít možnost třídit do vlastních nádob na separovaný odpad.
 • Vyberete si, které suroviny máte zájem v domácnosti třídit (zda plast, papír nebo obě suroviny).
 • Obec Vám zdarma zapůjčí plastové popelnice (o objemu 120 litrů) s čipem: modré na papír, žluté na plasty.

Jak bude třídění odpadu v praxi probíhat?

 • Každý, kdo se do třídění zapojí, obdrží od obce očipované popelnice na separovaný odpad. S každou domácností bude uzavřena smlouva o zapůjčení popelnic.
 • Na popelnice na směsný komunální odpad, které máte v domácnosti z dřívějška, bude také umístěn elektronický čip (o termínu budete informováni v předstihu).
 • Je možné používat i více plastových popelnic na jednotlivý separovaný odpad. Druhou popelnici od jednoho druhu však už bude nutné zakoupit na vlastní náklady.
 • Popelnice bez čipu nebudou vyváženy.
 • Popelnice se špatně separovaným odpadem budou vyvezeny jako směsný odpad a nebudou započítány do množství separovaného.
 • Větší popelnice o objemu 240 litrů se také mohou používat.
 • Jiné suroviny než papír a plast se budou třídit jak doposud – obecní kontejnery, sběrný dvůr. 

Evidence tříděného odpadu:

 • Každý výsyp popelnice bude automaticky evidován.
 • Každý občan bude moci sledovat a kontrolovat vlastní třídění a podíl separovaného odpadu na celkových odpadech.
 • Každý občan bude mít internetový přístup na „svůj vlastní“ účet, kde bude moci sledovat veškeré údaje o třídění.
 • Kdo nemá internet, bude moci požádat o informace na OÚ.
 • Do projektu se budou moci kdykoli přihlásit další spoluobčané.

Jak budou do projektu Třídění odpadu doma zapojeni obyvatelé bytových domů?

 • Domácnosti v bytových domech mají nyní k dispozici společné nádoby na odpady: kontejnery o objemu 1100 l (v průměru jeden kontejner na vchod).
 • Ke každému bytovému domu budou umístěny kontejnery na plast a papír.
 • Bude se počítat podíl separovaného odpadu z celého bytového domu.

Obec bude společně s novým provozovatelem svozu odpadu v prvních měsících vyhodnocovat zjištěné informace a případně měnit pravidla dle získaných zkušeností (např. distribuovat popelnice a kontejnery dle potřeby, která se bude v mnoha případech zřejmě lišit od původního očekávání). Žádáme Vás, abyste měli trpělivost, než se nový systém zaběhne.


Pokud se NEZAPOJÍTE do projektu „Třídění odpadu doma“:

 • Zůstanou Vám popelnice, které používáte doposud
 • Budete moci třídit odpady do obecních kontejnerů nebo na sběrném dvoře.
 • Budete platit základní sazbu poplatku za svoz odpadu

Prezentace nového systému svozu a třídění odpadů pdfPREZENTACE3.06 MB

 

Zpět nahoru