Historický přehled

1906

MUDr. H.Světlík společně s bratry Kelblovými zakládají přípravný výbor pro založení Sboru dobrovolných hasičů. Obecní zastupitelstvo schválilo 10.září 1906 stanovy Sboru dobrovolných hasičů a předložila je moravskému místodržitelství, které je schválilo 30.října 1906. Toho dne (30.10.1906) byla svolána ustavující valná hromada, která zvolila vedení Sboru - starostou, předsedou byl zvolen Augustin Jaroš, po jeho brzké rezignaci na jeho místo nastoupil Václav Sýkora. Náčelníkem-velitelem byl MUDr. H.Světlík. Ve výboru Sboru pracovali J. Hodovský (č.80), J. Sopoušek (č.188), A. Doležal (č.64), J. Hodovský (č.78), J. Kelbl (č.12).

1907

vybudoval stavitel Hynek Světlík z Rosic (otec náčelníka Sboru) za 4000 Kč prostornou hasičskou zbrojnici se dvěma průjezdy. Byla pořízena stříkačka s přenosnou pákou na obě strany současně dávající vodu. Byla přemísťována koňským potahem. Veškeré nářadí, výstroj i výzbroj dodala firma A.R.Smekal. Hasičský sbor měl 36 členů. 23.června se sešlo mnoho místních i přespolních na slavnosti u příležitosti zahájení vlastní činnosti Sboru. Byla vysvěcena stříkačka i nová zbrojnice.

1908

31.ledna pořádá sbor první hasičský ples, jehož tradice trvá dodnes.

1916

sbor pořádá sbírku na postavení pomníku padlým z I. sv. války

1919

je usneseno nahradit ruční stříkačku parní stříkačkou. Náklad na její pořízení se hradil ze sbírky a zbytek se vypůjčil u místní Raifeinsenky. Stříkačka sloužila až do roku 1920

1923

členská schůze schvaluje 19.března zřízení samaritánské čety. Samaritánská služba u Červeného kříže byla založena 25.května

 

V průběhu let 1907 až 1932 byl sbor v akci při 26 místních požárech. Zúčastnil se rovněž zásahu 11.listopadu 1915, kdy vypukl v místním cukrovaru požár. K zásahům při požárech v okolních obcích vyjížděli ve 22 případech. V uvedeném období bylo provedeno 532 nočních žňových hlídek.

1927 byla zakoupena autostříkačka na podvozku Laurin a Klement za 115 000 Kč

1937

koupila v říjnu Raifeisenka pohřební vůz, který dala sboru do užívání. Jan Kališ byl pověřen obsluhou vozu za poplatek 10 Kč z jednoho pohřbu a Jan Studený obstarával potah za 40 Kč

1949

Uskutečnil se "Hasičský den". Sbor má 22 členů a 156 přispívajícich členů. Zasahoval při dvou požárech a zajistil 51 hlídek při provozu místního kina a zajišťoval žňové hlídky, které pomáhaly zemědělcům při ochraně úrody. Hlídky byly nasazovány pravidelně každý rok.

1950

V okresní soutěži v Židlochovicích naše družstvo vyhrálo a postoupilo do finále. Sbor zasahoval dvakrát při požárech.

1956

Pro potřeby sboru jsou vybudovány nádrže na Nivě (ulice Příční) a u zbrojnice. Sbor zasahoval u tří požárů.

1957

Oslava 50.výročí činnosti sboru - přehlídka a ukázka techniky a průvod obcí. Byla dokončena přestavba zbrojnice a sboru bylo přiděleno čerpadlo P.S.16.

1963

Družstva si velice dobře vedla v soutěži požárnických družstev, mladí požárníci byli druzí v Opatovicích. Družstvo žen obsadilo v prvním kole 1.místo a postoupilo do dalších kol. Dvě družstva mužů obsadila v této soutěži první a druhé místo.

1964

Členové sboru se zůčastnili oslav 100.výročí sboru v Bohunicích, kde předvedli "historické" vozidlo "Škoda" z roku 1927 a rovněž při oslavách v Brně toto auto reprezentovalo úspěšně naši obec. Sbor má 54 členů, z toho 8 žen.

1966

Byl zakoupen vyřazený vůz Tatra 805. Členové sboru odpracovali mnoho brigádnických hodin na jeho opravě. S pomocí JZD a závodu n. p. „Svit“ Hrušovany u Brna bylo vozidlo úspěšně opraveno. Do výboru nastupuje Josef Lazar ml. jako referent mládeže.

1967

Oslavy 60.výročí sboru dobrovolných hasičů se uskutečnila s tímto programem:

ukázka zásahu požárního družstva
výstava současné a historické hasební techniky
cvičení družstev a ukázka historických hasebních technik s his. stroji
lidová veselice Z provozu bylo vyřazeno vozidlo „Škoda“ z roku 1927 a byl mu udělen statut vozidla historického. Zároveň bylo sboru předáno opravené auto Tatra 805. Sbor uspořádal „Tradiční vinobraní“ za velké účasti obyvatel.

1969

Sbor byl pověřen organizováním I.kola celostátní soutěže požárnických družstev, která se konala 1.června. Členská základna je rozdělena na činný výbor, zásahovou jednotku a členy přispívajíci, což je zbytek členské základny.

1970

Zásahová jednotka se zúčastnila záchrané akce při povodni v Moravském krasu v jeskyni "Lipovec". Jednotka za výtečný výkon obdržela děkovný dopis OV Sboru požární ochrany. Sbor udělil čestné medaile "Za příkladnou práci" svým členům – Arnoštu Homolovi, Františku Koupilovi a Josefu Pobijalovi.

1972

Družstva se zúčastnila požárnických soutěží. Zásahová jednotka si dobře vedla při místním a okresním námětovém cvičení. Také však zasahovala při dvou požárech v obci. V tomto roce byly Hrušovany v karanténě (kulhavka a slintavka) a pro zákaz shromažďování ustává po dobu tří měsíců i veškerá činnost sboru.

1974

Byl zvolen nový výbor - předseda Stanislav Pospíšil, velitel Jan Veis. Probíhal výcvik zásahové jednotky, žáci plnili úkoly soutěže "Plamen 74". Sbor uspořádal 14. září branný závod.

1977

Tímto rokem byly ukončeny žňové hlídky. Díky technickému vybavení a rychlosti zemědělců ztratily svoji důležitost. V rámci okrsku Židlochovice se zásahová jednotka zúčastnila tří námětových cvičení a byla ohodnocena na výtečnou. Sbor dostal k užívání nové vozidlo zn."Robur" a čerpadlo PS 12. Snížil se počet členů na 57 mužů a 13 žen. Zásahová jednotka pomohla při záplavách 8. až 13. února na ulici Viniční, kde družstvo pracovalo nepřetržitě pět dní. Zásahová jednotka byla též přivolána do Židlochovic k ochraně před nebezpečnou vodou. Jednotka zde byla po tři dny (23. - 26. února).

1980

S žákovským družstvem začal pracovat Jaromír Pospíšil. V družstvu je 17 dětí. Mladí požárníci se zúčastnili celostátní branné hry "Plamen 80". V závěrečném kole z 25 družstev skončily na14.místě. Uskutečnily se tři námětová cvičení. Jednotka zasahovala jednou a to při zahoření uhlí.

1982

K 75. výročí sboru dobrovolných hasičů se uskutečnily 4. července oslavy. Hrálo se fotbalové utkání, pořádal se den otevřených dveří - zbrojnice, ukázka techniky, cvičení družstev žáků a mužů. V Hrušovanech proběhlo 7. června námětové cvičení. Zásahová jednotka se podílela na odstranění škod způsobené jarními povodněmi na Nivě - ulice Viniční. Lokalizovala požár v Bratčicích a při požáru lesa u obce Medlov. Byly vytvořeny dvě soutěžní družstva žáků, která vstoupila do Pionýrské organizace jako oddíl mladých požárníků. Sbor má 64 členů - 54 mužů a 15 žen.

1985

Zásahová jednotka uspěla v I. kole celostátní soutěže požárnických družstev v Rajhradicích a její člen Jan Veis získal 2.místo. V Hrušovanech u Brna se pořádala soutěž, které se zúčastnilo 30 žákovských družstev. Byla zahájena přestavba zbrojnice, která svými parametry již nevyhovovala. Členové sboru zde odpracovali 370 hodin, při údržbě techniky 307 hodin a při akcích "Z" 216 hodin. Stav členské základny je 69 členů - 54 mužů a 15 žen. Mladí požárníci v počtu 15 dětí s vedoucím se zúčastnili pionýrského tábora v Přešovicích, kterého byla požárnická organizace spolupořadatelem.

1988

Zásahová jednotka likvidovala zahoření uhlí v Hrušovanech u Brna a lokalizovala požár v Přísnoticích. Mladí požárníci za dobré výsledky obdrželi od OV SPO jako odměnu pobyt v táboře v Jánských lázních. Sbor byl pořadatelem tradičních hrušovanských hodů. Ve výboru došlo ke změně ve funkci velitele - místo Jana Veise nastoupil Josef Lazar. Počet členů - 52 mužů a 13 žen.

1990

Organizace odstoupila od názvu Svaz požární ochrany a navrátila se k názvu Svaz dobrovolných hasičů - Čech a Moravy. Byl zvolen nový výbor starosta Weis František, velitel Lazar Josef. Počet členů - 52 mužů a 19 žen.

1997

Obecní zastupitelstvo projednávalo žádost Svazu dobrovolných hasičů, aby obecní úřad koupil od lidové strany bývalou "orlovnu" na ulici Masarykové pro novou hasičskou zbrojnici. Jednalo se o výkup pozemku - stavba byla určena ke zbourání. Bylo rozhodnuto, že pokud hasiči ve vlastní režii zajistí demolici objektu a uložení materiálu z demolice, opět žádost projednají. Starostou byl zvolen Stanislav Pospíšil, velitelem Josef Lazar.

2000

Sbor užívá automobil "CAS"25. K dopravě žáků a členů na soutěže slouží vozidlo ROBUR. Členové zásahové jednotky dostali k práci vysílačky. Sbor pořádal 8. května soutěž dětských hasičských družstev v požárním sportu. Účastnilo se 17 družstev starších a 11 družstev mladších žáků. Obecní zastupitelstvo schválilo "Požární řád obce". Starostou je Hýsek Jaroslav a velitelem Lazar Josef. Sbor má 34 členů, z toho 16 žen.

2002

Historické vozidlo "Škoda"125 z roku 1927 bylo za velkého úsilí a za finanční podpory p. Josefa Lazara zrenovováno. Odstoupil starosta Jaroslav Hýsek a do nových voleb ho zastupoval Rudolf Schmidt. Velký úspěch zaznamenala dorostenka Lenka Závišková, která v požárním sportu - běh na 100 m s překážkami, vyhrála okresní i krajské kolo a na mistrovství republiky v Třebíči se umístila na 7. místě. Sbor převzal od obecního úřadu u příležitosti oslav 750. výročí první zmínky o obci pamětní list. Nově opravené historické vozidlo Škoda vezlo zvon k zavěšení a jeho vysvěcení v novém hrušovanském kostele Panny Marie Královny.

2003

K likvidaci mimořádných událostí užívá vozidlo CAS25, cisternovou automobilovou stříkačku Škoda 706 RTHP a dopravní automobil Robur 1500L s přenosnou motorovou stříkačkou PS12. Sbor se zúčastnil se svým historickým vozem "Škoda 125" srazu hasičských a vojenských historických vozidel v Olomouci. Počet členů 52, z toho 15 žen a kroužek mladých hasičů 10 dětí. Starostou byl zvolen Jaromír Pospíšil ml., velitelem Josef Lazar.

2004

Při slavnostním svěcení kostela Panny Marie Královny byl 21. srpna vysvěcen i nový prapor Sboru dobrovolných hasičů. Odstoupil starosta Jaromír Pospíšil ml., do voleb ho zastupoval Josef Lazar. Členové sboru se zúčastnili celostátního setkání hasičských sborů v Litoměřicích. Při této příležitosti proběhla i přehlídka historických hasičských vozidel.

2006

Starostou Sboru dobrovolných hasičů byl zvolen Roman Pospíšil, velitelem Josef Lazar. V květnu byla zahájena výstavba nové hasičské zbrojnice. Splnil se tak sen mnoha členů hasičského sboru. U příležitosti oslav 100. výročí vzniku Sboru dobrovolných hasičů bude tato nová zbrojnice slavnostně otevřena. Při oslavě bude rovněž vyznamenán dlouholetý člen sboru dobrovolných hasičů pan František Hodovský (č.90) titulem "Zasloužilý hasič". 

   
Zpět nahoru