Obecní poplatky 2019

Přehled obecních poplatků, které hradí občané obecnímu úřadu v Hrušovanech u Brna pro rok 2019

1) Základní výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, pepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů: 550,- Kč osoba/rok. 

Platí všichni občané s trvalým pobytem v Hrušovanech u Brna i ti, kteří mají adresu na ohlašovně. Děti do 6 let poplatek neplatí. 

Osoby, jejichž domácnost (číslo popisné) dosáhla v rámci systému třídění odpadů podílu alespoň 35 % vytříděného odpadu, získávají 100 Kč slevu na poplatku. Osoby, jejichž domácnost (číslo popisné) dosáhla v rámci systému třídění odpadů podílu alespoň 55 % vytříděného odpadu, získávají 200 Kč slevu na poplatku. (Stav třídění odpadů domácnosti je možné zjistit u tajemníka obce a na portálu svozové firmy - přístupové údaje přidělí tajemník obecního úřadu)

Povinní platit jsou i cizinci, kteří mají na území ČR povolen trvalý nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, i osoby pobývající na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců.

Dále se poplatníkem stává fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek současně a nerozdílně.

Splatnost poplatku do 31. 5. 2019

2) Hřbitovní poplatky - dle smlouvy

Nájem hřbitovního místa 4,- Kč za m2 a rok

služby spojené s provozem 55,- Kč za m2 a rok

Splatnost poplatku do 31. 3. 2019

3) Poplatky za psa dle OZV

  poplatek      poplatek pro důchodce
1. pes v rodinném domě 150,- Kč 50,- Kč
2. a každý další pes v RD 250,- Kč 250,- Kč
1. pes v bytové jednotce 450,- Kč 200,- Kč
2. a každý další pes v BJ 1.200,- Kč 300,- Kč

4) Platba pronájmu pozemků a zahrádek - dle smluv

Splatnost poplatku do 31. 3. 2019
 

5) Poplatek za vyhrazené parkování: 1.000 Kč za rok

Splatnost poplatku do 31. 3. 2019

Poplatky je možné uhradit v úřední dny na pokladně OÚ nebo bezhotovostně, převodem na účet obce 2022877339/0800 (VS uveďte číslo domu a do poznámky příjmení).