Veřejná výzva na obsazení funkčního místa referenta sociálních věcí

Obecní úřad obce Hrušovany u Brna, Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění veřejnou výzvu na obsazení funkčního místa:

Referent společné státní správy a samosprávy

Referent bude vykonávat funkci opatrovníka osob s omezenou svéprávností, tzv. veřejného opatrovníka. Jedná se o ochranu zájmů zastoupeného a naplňování jeho práv, tedy zájmů a práv osob omezené ve svéprávnosti (opatrovance). Tzn. úkony spojené se zajištěním základních osobních potřeb opatrovance, správou jmění, spoluprací s úřady, soudy, se zdravotnickými zařízeními apod. Činnost je zaměřená na terénní i administrativní práci, v případě správy jmění se jedná pouze o vykazování příjmů a výdajů.

Místo výkonu práce: OÚ Hrušovany u Brna, Masarykova 17, Hrušovany u Brna

Požadavky:
• Minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
• Praktické zkušenosti s výkonem péče o dospělé občany výhodou
• Schopnost jednat a pracovat s lidmi – empatie, asertivita
• Vysoké pracovní zátěžové situace spojené s výkonem pracovní činnosti
• Vysoké pracovní nasazení, pečlivost, spolehlivost, psychická odolnost, samostatnost, zodpovědnost, schopnost práce v týmu
• Časová flexibilita
• Pozitivní vztah k sociální práci
• Dobrá znalost českého jazyka a dobrý verbální a písemný projev
• Znalost práce s PC (především MS Word, MS Excel, vyhledávání informací na internetu)
• Řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič
• Bezúhonnost, zdravotní způsobilost
• Zkouška odborné způsobilosti při výkonu veřejného opatrovnictví (povinnost složit nejpozději do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru)

Termín nástupu: nejlépe od 1. 4. 2019
Pracovní poměr na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou, plný úvazek.

Platové podmínky v souladu se zákonem 262/2006 Sb., a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., 9. platová třída, zařazení dle dosažené praxe.

Přihláška:
Uchazeč v termínu do 21. 2. 2019 předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: Jméno a příjmení, datum narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní spojení, prohlášení o souhlasu s využitím osobních údajů pro potřeby této výzvy, datum a podpis.

K přihlášce je nutné připojit tyto doklady:
Strukturovaný životopis, výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Motivační dopis je vítaný, ale není podmínkou.

Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami doručte do 21. 2. 2019 v uzavřené obálce na adresu: Obecní úřad Hrušovany u Brna, Masarykova 17, 664 62

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výzvu kdykoliv v jejím průběhu.

Go to top