Starosta obce svolává zasedání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna

Místo konání: Sokec, Masarykova 919, Hrušovany u Brna
Termín konání: pátek, 2. prosince 2022 v 17:00

Program:
1. Zahájení, seznámení s účastí, způsob svolání
2. Volba ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
3. Schválení programu jednání č. 2N/2022
4. Kontrola ověření zápisu a námitek č. 1N/2022, včetně kontroly plnění minulých usnesení 1N/2022
5. Střet zájmu – upozornění
6. Schválení rozpočtového opatření č. 14/2022
7. Využití předkupního práva – odkoupení pozemků v areálu bývalého cukrovaru
8. Diskuze
9. Závěr

Zpět nahoru